Klik op de schakel voor verenigingsinformatie
HOME Stichting VOMO Bestuur Inhoud bladen Advertentiekosten

 

Noordvaarder

http://www.abeltasmanweb.nl/site1/Welkom.html

Abel-Tasman

 

De vereniging van oud-leerlingen is opgericht in november 1961 en heeft ten doel het contact tussen oud-leerlingen van de zeevaartscholen te bevorderen en de belangen te behartigen van het zeevaartkundig onderwijs in het algemeen en te Delfzijl en Groningen in het bijzonder.
 

Leden kunnen zijn zij, die een opleiding volgen of hebben gevolgd of zij die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest aan n van de hieronder genoemde scholen:
 

Noorderpoort College met de afdelingen maritieme-, energie-, productie-, en windtechnologie. Zeevaartschool Delfzijl
 

Zeevaartschool Groningen
 

Noorder Kweekschool voor de Zeevaart "Abel Tasman"
 

Hogere Zeevaartschool van de Academie Minerva
 

Noordelijke Hogere Zeevaartschool Delfzijl - Groningen
 

Noordelijke Academie voor Scheepvaart en Techniek "Abel Tasman"
 

Zeevaartschool "Abel Tasman", onderdeel van het Eemsmond College
 

Zeevaartschool "Abel Tasman", onderdeel van het Noorderpoortcollege 
 

Opmerking: Donateurs hebben geen stemrecht.
 

De vereniging telt ruim 600 leden. Ieder jaar op de derde zaterdag in november wordt de jaarvergadering gehouden, gevolgd door een ruim bemeten borreluur en een gezamenlijk "Captains Dinner". Deze jaarlijkse bijeenkomst, waar doorgaans een honderdtal leden met partner aan deelneemt, draagt het karakter van een kleine renie. Eens per vijf jaar wordt een feestelijk lustrum gevierd met een uitgebreider programma, ook voor de partners. Gewoonlijk nemen hier ca. 300 leden aan deel.
 

Zo mogelijk wordt jaarlijks in de zomer een gezamenlijk treffen georganiseerd. 
 

De contributie bedraagt 27,50.- per jaar, dit is dan inclusief het abonnement op het verenigingsblad de "Noordvaarder". Deze periodiek verschijnt vier maal per jaar. Voor leden buiten Nederland is de contributie 37,50 per jaar.
 

Voor de betaling van de contributie ontvangt u een acceptgirokaart van de penningmeester.
 

Indien u zich wilt aanmelden als lid, stuurt u onderstaand aanmeldingsformulier gaarne ingevuld
 

en ondertekend direct naar de ledenadministrateur:

 

Adreswijzigingen kunt u het beste rechtstreeks doorgeven aan onze ledenadministrateur, de heer Henk J. de Vries. Per email of per post.
Zij worden dan in de eerstvolgende Noordvaarder vermeld.